Thư viện ESP8266WiFi

Thư viện ESP8266WiFi có khung giống như các thư viện wifi khác. Bên cạnh đó cũng có những điểm khác biệt, gồm :

  • WiFi.mode(m): thiết lập chế độ WIFI_AP, WIFI_STA, WIFI_AP_STA hoặc WIFI_OFF.
  • Gọi WiFi.softAP(ssid) để thiết lập một open network
  • Gọi WiFi.softAP(ssid, password) để thiết lập WPA2-PSK ( mật khấu ít nhất 8 ký tự )
  • WiFi.macAddress(mac) cho STA, WiFi.softAPmacAddress(mac) cho AP.
  • WiFi.localIP() cho STA, WiFi.softAPIP() cho AP.
  • WiFi.printDiag(Serial) sẽ hiển thị những thông tin dự đoán
  • WiFiUDP lớp hổ trợ gữi và nhận các gói tin multicast trên giao diện STA. Khi gữi một gói tin multicast, thay thế udp.beginPacket(addr, port) bằng udp.beginPacketMulticast(addr, port, WiFi.localIP()). Khi đang lắng nghe những gói tin multicast, thay thế udp.begin(port) bằng udp.beginMulticast(WiFi.localIP(), multicast_ip_addr, port). Bạn có thể sử dụng udp.destinationIP() để phân biệt gói tin nhận được đến multicast hoặc địa chỉ unicast.

WiFiServer, WiFiClient, và WiFiUDP thực hiện theo cùng một cách như khung thư viện WiFi. Có bốn ví dụ được làm mẫu cho thư viện này. Bạn có thể xem chi tiết các lệnh ở đây : http://www.arduino.cc/en/Reference/WiFi