WiFi Access Point

Access Point (AP - Điểm truy cập) cung cấp khả năng truy cập mạng WiFi cho các thiết bị khác (Station) và kết nối chúng với mạng có dây. ESP8266 có thể làm một AP nhưng nó không kết nối có dây với một mạng. Chế độ hoạt động như vậy gọi là soft-AP. Số lượng trạm tối đa kết nối với soft-AP là 5

../_images/esp8266-soft-access-point.png

Phần mô tả API này gồm có 3 phần: cách thiết lập soft-AP, quản lý kết nối và lấy thông tin về cấu hình soft-AP.

Về Access Point

Chế độ soft access point (soft-AP) được dùng để hỗ trợ việc kết nối vào mạng Wifi. Khi đó, ta thiết lập một mạng WiFi mới với SSID và password do ta thiết lập. Sau khi thiết lập Wifi ở chế độ soft Access point, thì các thiết bị có thể kết nối tới mạng WiFi đó. Khi đó, ta có thể quản lí các kết nối với các trạm kết nối (station).

Chế độ soft-AP có thể được dùng để thiết lập mesh network (một mạng lưới). Mesh network là những kết nối mạng theo lưới với nhiều điểm truy nhập (access points) khác nhau trong những khu vực địa lý rộng lớn.

Một hệ thống mesh network bao gồm các client, router và gateway. Do đó, để module ESP8266 tham gia vào một mesh network lớn thì hệ thống cần có các router. Mesh network truyền thông tin giữa các nút. Do ESP8266 có thể làm việc ở 2 chế độ station và soft-AP nên nó có thể là một nút trong mesh network.

Thiết lập mạng

Phần này mô tả các chức năng để thiết lập và cấu hình ESP8266 ở chế độ soft-AP.

softAP

Cách thiết lập đơn giản nhất chỉ yêu cầu một tham số và được sử dụng để thiết lập một mạng Wi-Fi mở.

WiFi.softAP (ssid)

Để thiết lập mạng được bảo vệ bằng mật khẩu, hoặc để cấu hình các thông số mạng bổ sung, sử dụng quá tải sau đây:

WiFi.softAP(ssid, password, channel, hidden)

Tham số đầu tiên của hàm này là bắt buộc, còn lại ba tùy chọn.

 • ssid: chuỗi ký tự chứa SSID mạng (tối đa 63 ký tự)
 • password: chuỗi ký tự tùy chọn với mật khẩu. Đối với mạng WPA2-PSK, nó phải có ít nhất 8 ký tự. Nếu không có mật khẩu, thì đây sẽ là mạng WiFi mở.
 • channel: Tham số tùy chọn để thiết lập kênh Wi-Fi, từ 1 đến 13. Kênh mặc định = 1.
 • hidden: Tham số tùy chọn, thiết lập là true để ẩn SSID

Trả về true hoặc false phụ thuộc vào kết quả của việc cài đặt soft-AP.

Ghi chú

 • Mạng được thiết lập bởi softAP sẽ có địa chỉ IP mặc định là 192.168.4.1. Địa chỉ này có thể được thay đổi bằng cách sử dụng softAPConfig
 • Mặc dù ESP8266 có thể hoạt động đưuọc ở chế độ softAP + station, nó thực sự chỉ có một kênh phần cứng. Do đó trong chế độ softAP, ESP8266 sẽ điều chỉnh channel của nó giống như trong chế độ station. Tham khảo thêm tại đây

softAPConfig

softAPConfig(local_ip, gateway, subnet)

Tất cả các thông số đều có kiểu IPAddress và được định nghĩa như sau:

 • local_ip: Địa chỉ IP của điểm truy cập mềm
 • gateway: địa chỉ IP gateway
 • subnet: subnet mask

Trả về true hoặc false phụ thuộc vào kết quả của việc thay đổi cấu hình.

Ví dụ:

#include <ESP8266WiFi.h>

IPAddress local_IP(192,168,4,22);
IPAddress gateway(192,168,4,9);
IPAddress subnet(255,255,255,0);

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.print("Setting soft-AP configuration ... ");
 Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet) ? "Ready" : "Failed!");

 Serial.print("Setting soft-AP ... ");
 Serial.println(WiFi.softAP("ESPsoftAP_01") ? "Ready" : "Failed!");

 Serial.print("Soft-AP IP address = ");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
}

void loop() {}

output

Setting soft-AP configuration ... Ready
Setting soft-AP ... Ready
Soft-AP IP address = 192.168.4.22

Quản lý kết nối

Khi đã thiết lập softAP, bạn có thể kiểm tra các trạm đã kết nối, hoặc tắt chúng, sử dụng các hàm sau:

softAPgetStationNum

Lấy số lượng các station kết nối đến softAP

WiFi.softAPgetStationNum()
Serial.printf("Stations connected to soft-AP = %d\n", WiFi.softAPgetStationNum());

Ví dụ:

Trả về số lượng các thiết bị (station) kết nối tới mạng Wifi thiết lập bởi ESP8266

Ví dụ:

#include <ESP8266WiFi.h>

void setup()
{
WiFi.softAP("31/8/2017");
Serial.begin(115200);

}
void loop()
{
Serial.printf("Stations connected to soft-AP = %d \n", WiFi.softAPgetStationNum());
delay(2000); //delay trong 2s để kiểm tra xem có thiết bị nào mới kết nối với module không ?
}

DEMO:

Trả về số lượng các thiết bị (station) kết nối tới mạng Wifi thiết lập bởi ESP8266

../_images/softap-getstationnum.png

Ta thấy có 1 thiết bị kết nối tới mạng WIFI: "31/8/2017"

Ghi chú

Số lượng trạm tối đa có thể kết nối với phần mềm ESP8266 là 5.

softAPdisconnect

Ngắt kết nối các trạm từ mạng được thiết lập bởi softAP.

WiFi.softAPdisconnect(wifioff)

Chức năng sẽ thiết lập cấu hình SSID và password của soft-AP giá trị là null. Tham số wifioff là tùy chọn. Nếu thiết lập là true nó sẽ tắt chế độ soft-AP.

Trả về true nếu hoạt động đã thành công, false nếu không.

Cấu hình Mạng

Các hàm dưới đây cung cấp địa chỉ IP và MAC của soft-AP của ESP8266.

softAPIP

Trả lại địa chỉ IP của mạng softAP.

WiFi.softAPIP()

Trả về giá trị có kiểu là IPAddress.

Serial.print("Soft-AP IP address = ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());

output

Soft-AP IP address = 192.168.4.1

softAPmacAddress

Trả lại địa chỉ MAC của softAP. Chức năng này có hai phiên bản khác nhau về kiểu trả về. Trả về một con trỏ hoặc một String.

Với kiểu trả về là Con trỏ

WiFi.softAPmacAddress(mac)

Tham số mac là một con trỏ trỏ đến vị trí bộ nhớ (một mảng uint8_t có 6 phẩn tử) để lưu địa chỉ mac. Cùng một giá trị con trỏ được trả về bởi chính hàm đó.

uint8_t macAddr[6];
WiFi.softAPmacAddress(macAddr);
Serial.printf("MAC address = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", macAddr[0], macAddr[1], macAddr[2], macAddr[3], macAddr[4], macAddr[5]);

output

MAC address = 5e:cf:7f:8b:10:13

MAC như một String

WiFi.softAPmacAddress()

Kiểu trả về là một String chứa địa chỉ MAC của softAP.

Serial.printf("MAC address = %s\n", WiFi.softAPmacAddress().c_str());

output

MAC address = 5E:CF:7F:8B:10:13