Điều khiển góc quay của động cơ servo, hiển thị giá trị góc quay trên OLED.

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Động cơ RC Servo 9G SG90 https://iotmaker.vn/dong-co-rc-servo-9g-sg90.html

Đấu nối

../_images/servo-motor.png

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Video Cài đặt

Lập trình

#include <Servo.h>
#include "SSD1306.h"
#include "Wire.h"
#define SERVO_PIN 2
SSD1306 display(0x3c, 4, 5);
// SH1106 display(0x3c, D3, D5);

Servo myservo1;
int pos = 0;
void setup() {
 myservo1.attach(SERVO_PIN);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println();

 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(35, 15, "servo motor"); //write text in OLED when it's start.
 display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");
 display.display();

}
void loop() {
 display.clear();
 for ( pos = 0; pos <= 180; pos += 5) {
  display.drawString(35, 15, "Rotation:" + String(pos));
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");
  display.display();
  myservo1.write(pos);
  Serial.print("Pos= ");
  Serial.print(pos);
  Serial.println();
  delay(100);
  display.clear();
 }
 for ( pos = 180; pos >= 0; pos -= 5) {
  display.drawString(35, 15, "Rotation:" + String(pos));
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");
  display.display();
  myservo1.write(pos);
  Serial.print("Pos= ");
  Serial.print(pos);
  Serial.println();
  delay(100);
  display.clear();
 }
 delay(500);
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây