Đo cường độ âm thanh, hiển thị trên OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Cảm biến âm thanh https://iotmaker.vn/cam-bien-am-thanh.html

Đấu nối

../_images/voice-sensor.jpg

Bảng đấu nối

Module voice sensor Board esp8266
A0 ADC
G GND
'+' 5V

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Video Cài đặt

Lập trình

#include "SSD1306.h"

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);
// SH1106 display(0x3c, D3, D5);
int Output_control_1 = 10;    // set control pin is pin10;
int Output_control_2 = 13;    // set control pin is pin13;
int V_level_1 = LOW;
int V_level_2 = LOW;
int voiceValue = 0;     // variable to store the read value
void setup() {
 pinMode(Output_control_1, OUTPUT);
 pinMode(Output_control_2, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.println();

 // Initialising the UI will init the display too.
 display.init();

 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 0, "Voice sensor"); //write "sensordiode in OLED when it's start.
 display.display();

}
void loop() {

 display.clear();
 voiceValue = analogRead(A0);  // read the input pin
 display.drawString(0, 0, "Voice val =" + String(voiceValue));
 if ( voiceValue < 23){
  V_level_1 = HIGH;
  V_level_2 = LOW;
 }
 else if ( (voiceValue >=23) && (voiceValue <= 25) ) {
  V_level_1 = LOW;
  V_level_2 = HIGH;
 }
 else {
  V_level_1 = HIGH ;
  V_level_2 = HIGH;
 }

 digitalWrite(Output_control_1, V_level_1);
 digitalWrite(Output_control_2, V_level_2);
 display.display();
 delay(1);

}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Ngoài ra Module cảm biến âm thanh còn có 1 chân tín hiệu D0(dạng digital), cường độ âm thanh chỉ hiển thị 2 giá trị analog tương ứng với 2 mốc 0,1.