Đọc cảm biến mưa qua analog và hiển thị OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
Cảm biến mưa https://iotmaker.vn/cam-bien-mua.html

Đấu nối

../_images/wifi-uno-rain-sensor.jpg

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Lập trình

#include "SSD1306.h" // thu vien de hien thi OLED
#include <Wire.h>

// IoT Wifi Uno-----Cam bien mua
//   ADC---------------A0
//   3.3V--------------VCC
//   GND---------------GND

int nRainIn = 0;     // khai bao chan ADC
int nRainVal;       // bien de doc gia tri ADC
SSD1306 display(0x3c, 4, 5);

char temperatureCString[10];

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_24); // size chu
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
 nRainVal = analogRead(nRainIn);
 Serial.print("\t Moisture Level: ");
 Serial.println(nRainVal);

 display.clear();
 display.drawString(0, 20, String(nRainVal)); // hien thi gia tri ADC
 display.drawString(10, 0, "IoTmaker");

 if(nRainVal < 320)
 {
  display.drawString(40, 20, ":STOP");
  display.drawString(00, 40, "the nay thoi");
 }
 else
 {
  display.drawString(40, 20, ":Xuong");
  display.drawString(0, 40, "them ti nua!");
 }

 display.display();
 delay(60);

}