Onewire

Đọc cảm biến nhiệt độ DS18B20 và hiển thị ra OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Cảm biến nhiệt độ DS18B20 https://iotmaker.vn/cam-bien-nhiet-do-probe-ds18b20.html

Đấu nối

../_images/iot-uno-onewirte_bb.png

Lập trình

#include "SH1106.h"
SH1106 display(0x3c, 4, 5);
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>


// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example

OneWire ds(2); // on pin D4 (a 4.7K resistor is necessary)
DallasTemperature DS18B20(&ds);

char temperatureCString[10];
char temperatureFString[10];

void getTemperature() {
 float tempC;
 float tempF;
 do {
  DS18B20.requestTemperatures();
  tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0);
  dtostrf(tempC, 2, 2, temperatureCString);
  tempF = DS18B20.getTempFByIndex(0);
  dtostrf(tempF, 3, 2, temperatureFString);
  delay(100);
 } while (tempC == 85.0 || tempC == (-127.0));
}

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_24);
 DS18B20.begin();
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.print(" Reading \n");
 getTemperature();
 display.clear();
 display.drawString(0, 0, temperatureCString);
 display.display();
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Có thể sử dụng OLED SS1306 bằng cách thay đổi SSD1306  display(0x3c, 4, 5);