Moudule led 3 màu RGB

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
Moudule led 3 màu RGB https://iotmaker.vn/module-led-3-mau-rgb.html

Đấu nối

../_images/iot-uno-led-3mau-rgb.jpg

Lập trình

void setColor(int red, int green, int blue);

#define PinR 14
#define PinG 12
#define PinB 13

char R = 100, G = 100, B = 100;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PinR, OUTPUT);
 pinMode(PinG, OUTPUT);
 pinMode(PinB, OUTPUT);
 analogWriteRange(255);
 analogWriteFreq(1000);
 setColor(255, 150, 0);
}


void loop()
{

 R += 5;
 B += rand() * 10;
 G += rand() * 10;
 setColor(R, G, B);
 delay(100);
}

void setColor(int red, int green, int blue)
{
 red = 255 - red;
 green = 255 - green;
 blue = 255 - blue;
 analogWrite(PinR, red);
 analogWrite(PinG, green);
 analogWrite(PinB, blue);
}

Lưu ý

 • Để nạp chương trình được thuận lợi, nên kết nối module led sau khi đã nạp chương trình xong.