Điều khiển Vòng 8/12/16 LED RGB

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
Vòng 12 LED RGB WS2812 5050 https://iotmaker.vn/12-led-rgb-ws2812-5050.html

Đấu nối

../_images/led12_connect.png

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
Thư viện Adafruit Neopixel https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

Lập trình

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN 12

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup()
{
 strip.begin();
 strip.setBrightness(30);
 strip.show();
}

void loop()
{
 //color(r,g,b) -> (r << 16) | (g < <8) | b
 strip.show();
 colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
 rainbow(16);
 rainbowCycle(16);
}

void colorWipe(unsigned int c, unsigned int wait)
{
 for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) //numPixels = numLEDs
 {
  strip.setPixelColor(i, c); //set color for once LED
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

//rainbow led for all
void rainbow(unsigned int wait)
{
 int i, j;

 for (j = 0; j < 256; j++)
 {
  for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++)
  {
   strip.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

// rainbow circle led
void rainbowCycle(unsigned int wait)
{
 uint16_t i, j;

 for (j = 0; j < 256 * 5; j++)
 { // 5 cycles of all colors on wheel
  for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++)
  {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

//change LED from green -> red -> blue -> green (full color)
uint32_t Wheel(byte WheelPos)
{
 if (WheelPos < 85)
 {
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
 }
 else if (WheelPos < 170)
 {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 else
 {
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
}

Lưu ý

 • Có thể thay thế các vòng 8/12/16 LED bằng cách thay thế số 12 bằng số 8 hoặc 16 tại: Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);