Đọc giá trị phím nhấn từ bàn phím ma trận, hiển thị lên OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Keypad matrix 4x4 https://iotmaker.vn/ban-phim-ma-tran-4x4.html

Đấu nối

../_images/keypad4x4.png

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Video Cài đặt

Lập trình

#include "SSD1306.h"
#include "Wire.h"

//declare columns
int col1 = 14;
int col2 = 9;
int col3 = 2;
int col4 = 15;
////declare rows
int row1 = 12;
int row2 = 13;
int row3 = 10;
int row4 = 4;

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);
// SH1106 display(0x3c, D3, D5);

char keyName[16] = {'D', 'C', 'B', 'A',
          '#', '9', '6', '3',
          '0', '8', '5', '2',
          '*', '7', '4', '1'
          };
void _controlCol( char colName, int stage);
void _initKeypad(void);
char _scanKeypad(void);
/*-------------------------------------------------------*/
void setup() {

 //setup stage of pins
 pinMode(row1, INPUT);
 pinMode(row2, INPUT);
 pinMode(row3, INPUT);
 pinMode(row4, INPUT);
 pinMode(col1, OUTPUT);
 pinMode(col2, OUTPUT);
 pinMode(col3, OUTPUT);
 pinMode(col4, OUTPUT);

 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.drawString(25, 15, "Keypad_4x4"); //write text in OLED when it's start.
 display.drawString(25, 35, "IoTmaker");
 display.display();
 Serial.begin(57600);
 Serial.println("Scan keypad 4x4");
 _initKeypad();
 delay(50);
}
/*-------------------------------------------------------*/
void loop() {
 display.clear();
 int key;
 int temp = 0;
 key = _scanKeypad();
 temp = key;
 if (key != 0)
 {
  Serial.print("The key being pressed:");
  Serial.println(keyName[temp - 1]);
  display.drawString(35, 15, "pressed");
  display.drawString(35, 35, "'" + String(keyName[temp - 1]) + "'");
  display.display();
  delay(100);
 }
 delay(200);
}
/*-------------------------------------------------------*/
void _initKeypad(void)
{
 char i = 0;
 for (i = 1; i <= 4; i++) // val i is column
 {
  _controlCol(i, 1); // set columns is HIGH level
 }
}
/*-------------------------------------------------------*/
void _controlCol(char colName, int stage)
{
 switch (colName)
 {
  case (1): // column 1;
   {
    digitalWrite(col1, stage);
    break;
   }
  case (2): // column 2;
   {
    digitalWrite(col2, stage);
    break;
   }
  case (3): // column 3;
   {
    digitalWrite(col3, stage);
    break;
   }
  case (4): // column 4;
   {
    digitalWrite(col4, stage);
    break;
   }
 }
}
/*-------------------------------------------------------*/
char _scanKeypad(void)
{
 int key = 0;

 //Scan column 1;
 _controlCol(1, 0);
 if (digitalRead(row1) == 0) key = 1;
 if (digitalRead(row2) == 0) key = 2;
 if (digitalRead(row3) == 0) key = 3;
 if (digitalRead(row4) == 0) key = 4;
 _controlCol(1, 1);

 //Scan column 2;
 _controlCol(2, 0);
 if (digitalRead(row1) == 0) key = 5;
 if (digitalRead(row2) == 0) key = 6;
 if (digitalRead(row3) == 0) key = 7;
 if (digitalRead(row4) == 0) key = 8;
 _controlCol(2, 1);

 //Scan column 3;
 _controlCol(3, 0);
 if (digitalRead(row1) == 0) key = 9;
 if (digitalRead(row2) == 0) key = 10;
 if (digitalRead(row3) == 0) key = 11;
 if (digitalRead(row4) == 0) key = 12;
 _controlCol(3, 1);

 //Scan column 4;
 _controlCol(4, 0);
 if (digitalRead(row1) == 0) key = 13;
 if (digitalRead(row2) == 0) key = 14;
 if (digitalRead(row3) == 0) key = 15;
 if (digitalRead(row4) == 0) key = 16;
 _controlCol(4, 1);

 return key;
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Để giảm số chân kết nối đến board esp8266, có thể dùng 1 chân ADC để đọc giá trị của các phím nhấn. Tham khảo đường dẫn !(https://www.youtube.com/watch?v=kVw6kPSJJfw)