Đọc dữ liệu từ Joystick - hiển thị lên OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Mạch điều khiển Joystick https://iotmaker.vn/mach-dieu-khien-joysticks.html

Hướng dẫn

Vì ESP8266 chỉ có một chân analog, nên ở ví dụ này chúng ta sử dụng thêm IC 74HC4051. Đây là IC chọn kênh nên chúng ta sẽ dựa vào bảng dưới đây để chọn ra 2 kênh A0 và A1 nhằm đọc xung analog từ 2 chân VRX và VRY của Joystick.

  S2 S1 S0
A0 0 0 0
A1 0 0 1
A2 0 1 0
A3 0 1 1
A4 1 0 0
A5 1 0 1
A6 1 1 0
A7 1 1 1

Đấu nối

../_images/joystick_connect.png

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Lập trình

#include "SSD1306.h"

#define S0 12
#define S1 13
#define S2 14

int Xsensor, Ysensor;

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);

void setup()
{
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.drawString(15, 20, "IotMaker.VN");
 display.display();
 delay(2000);

 pinMode(S0, OUTPUT);
 pinMode(S1, OUTPUT);
 pinMode(S2, OUTPUT);
}

void loop()
{
 display.clear();
 digitalWrite(S0, LOW);
 digitalWrite(S1, LOW);
 digitalWrite(S2, LOW);
 Xsensor = analogRead(A0);

 digitalWrite(S0, HIGH);
 digitalWrite(S1, LOW);
 digitalWrite(S2, LOW);
 Ysensor = analogRead(A0);

 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.drawString(0, 0, "X Value: " + String(Xsensor));
 display.drawString(0, 30, "Y Value: " + String(Ysensor));

 delay(100);
 display.display();
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Có thể sử dụng OLED SS1306 bằng cách thay đổi SSD1306  display(0x3c, 4, 5);