Đo nhiệt độ, độ ẩm và gởi lên Thingspeak

Demo

../_images/thingspeak-result.jpg

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
Cảm biến nhiệt độ DHT11 https://iotmaker.vn/cam-bien-nhiet-do-do-am-dht11.htmlml

Đấu nối

../_images/dht11-thingspeak_bb.png

Lập trình

#include <DHT.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

//DHT config
#define DHTPIN 4   // what digital pin we're connected to
//#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Wi-Fi Settings
const char* ssid = "YOUR-WIFI-SSID"; // your wireless network name (SSID)
const char* password = "YOUR-WIFI-PASS"; // your Wi-Fi network password

WiFiClient client;

// ThingSpeak Settings
const int channelID = YOUR-CHANNEL-ID; //
String writeAPIKey = "YOUR-API-KEY"; // write API key for your ThingSpeak Channel
const char* server = "api.thingspeak.com";
const int postingInterval = 2 * 1000; // post data every 2 seconds

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();
    Serial.print("Connecting");
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print(".");
        delay(100);
    }
    Serial.println("\r\nWiFi connected");
}

void loop() {
    // wait and then post again
    delay(postingInterval);

    float temp = dht.readTemperature();
    float humi = dht.readHumidity();
    if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    }
    if (client.connect(server, 80)) {
        // Construct API request body
        String body = "field1=" + String(temp, 1) + "&field2=" + String(humi, 1);

        client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
        client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
        client.print("Connection: close\n");
        client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + "\n");
        client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
        client.print("Content-Length: ");
        client.print(body.length());
        client.print("\n\n");
        client.print(body);
        client.print("\n\n");
        Serial.printf("Nhiet do %s - Do am %s\r\n", String(temp, 1).c_str(), String(humi, 1).c_str());
    }
    client.stop();
}

Lưu ý

 • Tạo tài khoản ThingSpeak và New Channel để lấy channelIDwriteAPIKey
../_images/thingspeak-new_channel.jpg ../_images/thingspeak-apikey.jpg
 • Đừng quên chỉnh sửa lại thông tin WiFi và ThingSpeak trong code.

 • Bạn có thể dùng module DHT11, DHT21 hoặc DHT22 đều được.

  • Chúng cơ bản khác nhau ở dải đo và... giá thành thôi.
  • Chọn module bạn dùng ở dòng #define DHTTYPE DHTxx