Phát hiện màu sắc và hiển thị màu đọc được ra OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Cảm biến màu sắc TCS3200 https://iotmaker.vn/tcs3200-cam-bien-mau-sac.html

Đấu nối

../_images/color-sensor.png

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Video Cài đặt

Lập trình

#include "SSD1306.h"
#include "Wire.h"

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);
// SH1106 display(0x3c, D3, D5);

// Pins in definition
const int s0 = MOSI;
const int s1 = 16;
const int s2 = 2;
const int s3 = 15;
const int sensorData = 10;
const int ledRed = 12;
const int ledGreen = 14;
const int ledBlue = 13;
// variable to store value of R,G,B
int dataR = 0;
int dataG = 0;
int dataB = 0;
int dataY = 0;

void setup()
{
 // PINs configuration
 pinMode(s0, OUTPUT);
 pinMode(s1, OUTPUT);
 pinMode(s2, OUTPUT);
 pinMode(s3, OUTPUT);
 pinMode(sensorData, INPUT);
 // Serial baude rate setup
 Serial.begin(9600);
 Serial.println();

 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(35, 15, "color sensor"); //write text in OLED when it's start.
 display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");
 display.display();
 // Frequency scale
 digitalWrite(s0, HIGH);
 digitalWrite(s1, HIGH);
}
void loop()
{
 display.clear();
 /*********************** getting the RED COLOR data ************************/
 // Set S2 and S3 to LOW in order to sense the RED color
 digitalWrite(s2, LOW);
 digitalWrite(s3, LOW);
 // store data in the Global varibale
 dataR = pulseIn(sensorData, LOW);
 // Display data through the Serial monitor
 Serial.print("Red data= ");
 Serial.print(dataR);
 Serial.print(" ");
 delay(10);
 /*********************** getting the GREEN COLOR data ************************/
 digitalWrite(s2, HIGH);
 digitalWrite(s3, HIGH);
 dataG = pulseIn(sensorData, LOW);
 Serial.print("Green data= ");
 Serial.print(dataG);
 Serial.print(" ");
 delay(10);
 /*********************** getting the BLUE COLOR data ************************/
 digitalWrite(s2, LOW);
 digitalWrite(s3, HIGH);
 dataB = pulseIn(sensorData, LOW);
 Serial.print("Blue data= ");
 Serial.print(dataB);
 Serial.println(" ");
 delay(10);

 bool isRed();
 bool isGreen();
 bool isBlue();
 bool isYellow();
 bool isNoColor();

 if (isRed())
 {

  display.drawString(35, 15, "RED COLOR");
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");

  analogWrite(ledRed, 1023);
  analogWrite(ledGreen, 0);
  analogWrite(ledBlue, 0);

  display.display();
  delay(100);
  display.clear();
 }
 if (isBlue())
 {
  display.drawString(35, 15, "BLUE COLOR");
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");

  analogWrite(ledRed, 0);
  analogWrite(ledGreen, 0);
  analogWrite(ledBlue, 1023);

  display.display();
  delay(100);
  display.clear();
 }
 if (isGreen())
 {
  display.drawString(35, 15, "GREEN COLOR");
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");

  analogWrite(ledRed, 0);
  analogWrite(ledGreen, 1023);
  analogWrite(ledBlue, 0);

  display.display();
  delay(100);
  display.clear();
 }
 if (isYellow())
 {
  display.drawString(35, 15, "YELLOW COLOR");
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");

  analogWrite(ledRed, 1023);
  analogWrite(ledGreen, 1023);
  analogWrite(ledBlue, 1023);

  display.display();
  delay(100);
  display.clear();
 }
 if (isNoColor())
 {
  display.drawString(35, 15, "NO -COlOR");
  display.drawString(35, 35, "_IoTmaker.vn_");

  analogWrite(ledRed, 0);
  analogWrite(ledGreen, 0);
  analogWrite(ledBlue, 0);

  display.display();
  delay(100);
  display.clear();
 }

 delay(300);
}

bool isRed()
{
 if ((dataR <= 700 && dataR >= 600) && (dataG <= 1450 && dataG >= 1185) && (dataB <= 1080 && dataB >= 930))
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
}

bool isGreen()
{
 if ((dataR <= 1400 && dataR >= 1240) && (dataG <= 1330 && dataG >= 1050) && (dataB <= 1150 && dataB >= 900))
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
}

bool isBlue()
{
 if ((dataR <= 11 40 && dataR >= 900) && (dataG <= 950 && dataG >= 750) && (dataB <= 700 && dataB >= 430))
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
}

bool isYellow()
{
 if ((dataR <= 720 && dataR >= 550) && (dataG <= 1100 && dataG >= 800) && (dataB <= 1200  && dataB >= 1070))
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
}
bool isNoColor()
{
 if ((dataR >=1620) && (dataG >= 2150) && (dataB >= 1700))
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Kết nối 2 chân VCC và 2 chân GND của module TCS3200 lần lượt với nguồn 5VDC và GND trên board ESP8266.