Cảm biến chuyển động HC-SR501 - Hiển thị ra OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Cảm biến chuyển động HC-SR51 https://iotmaker.vn/chuyen-dong-hc-sr501.html

Đấu nối

../_images/PIR.jpg ../_images/PIR_connect.png
HC-SR501 IoT WiFi Uno
VCC 3.3V
OUTPUT GPIO2
GND GND

Biến trở Delay: Điều chỉnh thời gian trể trong khoảng 0.5-200s.

Biến trở Sensitivity: Điều chỉnh độ nhạy cho cảm biến.

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306

Lập trình

#include "SSD1306.h"

int InputPin = 2;  //using digital pin10 as input
int ledPin = 16;
bool Pin_Status = LOW;
bool PIR_State = LOW; //LOW = no motion, HIGH = motion

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);

void setup()
{
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.drawString(15, 20, "IotMaker.VN");
 display.display();
 delay(2000);

 pinMode(InputPin, INPUT); //input declaration
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
}
void loop()
{
 Pin_Status = digitalRead(InputPin);
 if (Pin_Status == HIGH)
 {
  if (PIR_State == LOW)
  {
   display.clear();
   display.setFont(ArialMT_Plain_16);
   display.drawString(30, 20, "Motion");
   display.display();
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   PIR_State = HIGH;
  }
 }
 else
 {
  if (PIR_State == HIGH)
  {
   display.clear();
   display.setFont(ArialMT_Plain_16);
   display.drawString(20, 20, "Not Motion");
   display.display();
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   PIR_State = LOW;
  }
 }
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Có thể sử dụng OLED SS1306 bằng cách thay đổi SSD1306  display(0x3c, 4, 5);