Cảm biến áp suất BMP280 - Hiển thị ra OLED

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
OLED 128x64 SH1106 hoặc SSD1306 https://iotmaker.vn/ssd1306-oled-096inch-128x64-i2c.html
Cảm biến áp suất BMP280 https://iotmaker.vn/cam-bien-ap-suat-bmp280.html

Đấu nối

../_images/BMP280_connect.png
BMP280 IoT Iot WiFi Uno
VCC 3.3V
GND GND
SCL GPIO5
SDA GPIO4
CSB 3.3V
SD0 3.3V

Cảm biến BMP280 hỗ trợ cả 2 giao tiếp I2C và SPI.

Nối chân CSB với GND để giao tiếp SPI, CSB với VCC để giao tiếp I2C.

Địa chỉ thiết bị 7bit:111011x, 6 bit cố định, bit cuối SD0 thay đổi tùy mục đích sử dụng. SD0 nối với GND thì BMP280 là Slaver, SD0 nối với VCC thì BMP280 là Master.

Cần kết nối trực tiếp CSB, SD0 với VCC (Không nên dùng chân GPIO set mức HIGH) để đảm bảo giao thức cần sử dụng là chính xác nhất.

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
OLED https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
Thư viện Adafuit BMP280 https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
Thư viện Adafruit Sensor https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor

Lập trình

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <Wire.h>
#include "SSD1306.h"

Adafruit_BMP280 bmp; // I2C

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);

void setup()
{
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.drawString(15, 20, "IotMaker.VN");
 display.display();
 delay(2000);

 if (!bmp.begin()) {
  display.clear();
  display.drawString(0, 20, "Not Connect BMP");
  display.display();
  while (1) {
   delay(1);
  }
 }
}

void loop()
{
 display.clear();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 0, "Temperature: " + String(bmp.readTemperature()) + "*C");
 display.drawString(0, 20, "Pressure: " + String(bmp.readPressure()) + "Pa");
 display.drawString(0, 40, "Approx Altitude: " + String(bmp.readAltitude()) + "m");
 display.display();
 delay(2000);
}

Lưu ý

 • Có thể xem hướng dẫn cài đặt thư viện tại đây
 • Có thể sử dụng OLED SS1306 bằng cách thay đổi SSD1306  display(0x3c, 4, 5);