Module LED 7 đoạn - 4 số

Demo

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html
Module LED 7 đoạn 4 số https://iotmaker.vn/module-led-7-doan-4so.html

Đấu nối

../_images/LED_7SEG.png

Cài đặt thư viện

Thư viện Link
Thư viện TM1637 Display https://github.com/avishorp/TM1637

Lập trình

#include <TM1637Display.h>

#define upButton 14
#define downButton 15

#define CLK 12
#define DIO 13

TM1637Display display(CLK, DIO);


boolean upLastButton = LOW;
boolean downLastButton = LOW;
boolean upCurrentButton = LOW;
boolean downCurrentButton = LOW;

int numCounter = 0;

void setup()
{
 display.setBrightness(0x0a);
 pinMode(upButton, INPUT);
 pinMode(downButton, INPUT);
}

void loop()
{
 upCurrentButton = upDebounce(upLastButton);
 downCurrentButton = downDebounce(downLastButton);

 if(upLastButton == LOW && upCurrentButton == HIGH)
 {
  numCounter++;
 }

 if(downLastButton == LOW && downCurrentButton == HIGH)
 {
  numCounter--;
 }

 display.showNumberDec(numCounter);

 upLastButton = upCurrentButton;
 downLastButton = downCurrentButton;
}

boolean upDebounce(boolean upLast)
{
 boolean upCurrent = digitalRead(upButton);
 if (upLast != upCurrent)
 {
  delay(5);
  upCurrent = digitalRead(upButton);
 }
 return upCurrent;
}

boolean downDebounce(boolean downLast)
{
 boolean downCurrent = digitalRead(downButton);
 if (downLast != downCurrent)
 {
  delay(5);
  downCurrent = digitalRead(downButton);
 }
 return downCurrent;
}