Thời gian và Delay

millis()micros() trả về mili giây và micro giây tính từ thời điểm reset.

delay(ms) sẽ dừng sketch cho ms micro giây, vẫn cho phép WiFi và TCP/IP hoạt động.

Tương tự với delayMicroseconds(us) sẽ dừng chương trình với us micro giây.

Hãy ghi nhớ rằng có rất nhiều thứ đang cần hoạt động bên dưới sketch của bạn. Khi WiFi đã kết nối, thư viện WiFi và TCP/IP sẽ cần thời gian để thực hiện bất kỳ sự kiện nào. Việc gọi gọi hàm loop(), hay thực thi delay sẽ thực hiện điều đó. Cho nên, nếu bạn có bất kỳ vòng lặp nào chiếm nhiều thời gian (>50ms) mà không gọi hàm delay, bạn nên đặt hàm delay vào trong hàm đó, để đảm bảo WiFi stack hoạt động trơn tru.

Chúng ta cũng có hàm yield() tương đương với delay(0). Hàm delayMicroseconds thì lại không thực hiện việc chuyển task, đơn giản nó chỉ dùng để delay và nếu nhiều hơn 20 mili giây thì không được khuyến khích.

Ticker