Đọc Analog

ESP8266 có duy nhất 1 chân ADC, chúng ta có thể dùng để đọc điện áp bên ngoài, hay đọc điện áp VCC.

Để đọc điện áp bên ngoài bằng chân ADC, sử dụng hàm analogRead(A0). Điện áp chấp nhận ở mức 0 1.0V trên chân CHIP0-3.3V trên board IoT WiFi Uno sau khi được chia áp.

Để đọc điện áp cấp (VCC) cho module, sử dụng ESP.getVcc() và chân ADC bên ngoài phải để hở. Đồng thời phải cấu hình dòng lệnh sau trong sketch:

ADC_MODE(ADC_VCC);

Dòng lệnh này có thể bất kỳ đâu, ở phía ngoài một hàm - có thể coi như ngang ngửa với dòng #include trong sketch.

Ngõ ra Analog

analogWrite(pin, value) cho phép sử dụng Software PWM trên bất kỳ GPIO nào từ 0..16.

Gọi analogWrite(pin, 0) sẽ ngừng cho phép PWM trên chân đó. value có thể giới hạn từ 0 đến PWMRANGE, mặc định là 1023. và có thể thay đổi bởi hàm analogWriteRange(new_range).

Tần số PWM mặc định là 1kHz. Gọi analogWriteFreq(new_frequency) để thay đổi tần số.

Ví dụ

Đọc giá trị analog ghi ra PWM

int ledPin = 16;   // LED connected to digital pin 9
int val = 0;     // variable to store the read value

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);  // sets the pin as output
}

void loop()
{
 val = analogRead(A0);  // read the input pin
 analogWrite(ledPin, val / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite values from 0 to 255
}