Cài đặt thư viện

Một số thư viện do các nhà phát triển khác public có thể cài đặt trực tiếp bằng công cụ Library Manager của Arduino

Các thực hiện

  • Vào menu Sketch -> Include Library -> Manage Libraries
  • Nhập tên thư viện cần cài đặt
  • Chọn phiên bản thư viện cần cài đặt
  • Nhấn install
../_images/library.png

Video hướng dẫn