LED

---

Chúng ta sẽ thực hiện việc chớp tắt đèn LED của board IoT WiFi Uno mỗi giây, được nối tới pin GPIO16.

Xem video hướng dẫn và kết quả:

Chuẩn bị

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html

Đấu nối

Nút nhấn và LED board IoT WiFi Uno được khoanh tròn như trong hình

../_images/button.png

Chớp tắt dùng Delay

Với cách chớp tắt này sẽ làm CPU bị dừng tại thời điểm delay và không thực thi được code nào khác

int ledPin = 16;         // LED connected to digital pin 16

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // sets the digital pin as output
}

void loop()
{
 digitalWrite(ledPin, HIGH);  // sets the LED on
 delay(1000);         // waits for a second
 digitalWrite(ledPin, LOW);  // sets the LED off
 delay(1000);         // waits for a second
}

Chớp tắt dùng định thời

int ledPin = 16;         // LED connected to digital pin 16
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
 unsigned long currentMillis = millis();
 if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
  previousMillis = currentMillis;
  if (ledState == LOW)
   ledState = HIGH; // Note that this switches the LED *off*
  else
   ledState = LOW;  // Note that this switches the LED *on*
  digitalWrite(ledPin, ledState);
 }
}

Digital IO

Tên chân trong Arduino (Pin number) giống với thứ tự chân của ESP8266. pinMode, digitalRead, và digitalWrite đều sử dụng Pin Number như nhau, ví dụ như đọc GPIO2, gọi hàm digitalRead(2).

Chân GPIO0..15 có thể là INPUT, OUTPUT, hay INPUT_PULLUP. Chân GPIO16 có thể là INPUT, OUTPUT hay INPUT_PULLDOWN_16. Khi khởi động, tất cả các chân sẽ được cấu hình là INPUT.

Mỗi chân có thể phục vụ cho một tính năng nào đó, ví dụ Serial, I2C, SPI. Và tính năng đó sẽ được cấu hình đúng khi sử dụng thư viện. Hình bên dưới thẻ hiện sơ đồ chân đối với module ESP-12 phổ biến.

GPIO6 và GPIO11 không được thể hiện bởi vì nó được sử dụng cho việc kết nối với Flash. Việc sử dụng 2 chân này có thể gây lỗi chương trình.

Ghi chú

Một số board và module khác (ví dụ ESP-12ED, NodeMCU 1.0) không có GPIO9 và GPIO11, họ sử dụng với chế độ DIO cho Flash, trong khi ESP12 chúng ta nói bên trên sử dụng chế độ QIO

Ngắt GPIO hỗ trợ thông qua các hàm attachInterrupt, detachInterrupt Ngắt GPIO có thể gán cho bất kỳ GPIO nào, ngoại trừ GPIO16. Đều hỗ trợ các ngắt tiêu chuẩn của Arduino như: CHANGE, RISING, FALLING.